Beaufort

Beaufort is een Organisatie Voor Bijzondere Jeugdzorg (OVBJ) en omvat meerdere afdelingen. De begeleiding is gericht op de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren, de leefsituatie in hun gezinnen en op het uitbouwen van een eigen leven bij jongeren en jongvolwassenen.

De begeleiding kan verschillende vormen aannemen: huisbezoeken bij ouders thuis of bij een jongvolwassene die alleen woont, dagbegeleiding in groep voor kinderen en jongeren (zonder overnachtingen), verblijf in groep voor kinderen en jongeren (met overnachtingen), training in zelfstandig wonen en begeleiding in een kleinschalige wooneenheid voor jongeren en jongvolwassenen.


Elke jongere die in Beaufort begeleid wordt, krijgt contextbegeleiding. Dit is begeleiding van het gezin en ruimer netwerk van de jongere, naast begeleiding van de jongere zelf. Specifieke vormen van contextbegeleiding zijn contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen (als een jongere alleen gaat wonen), contextbegeleiding bij dreigende uithuisplaatsing van jonge kinderen (kortdurend veiligheidstraject genaamd) en contextbegeleiding i.f.v. positieve heroriëntering (procesbegeleiding van 4 maanden in een vastgelopen gezinssituatie).
Contextbegeleiding kan gecombineerd worden met dagbegeleiding in groep (leefgroep zonder overnachtingen, na schooltijd en in vakantieperiodes) of met verblijf (leefgroep met overnachtingen, alle dagen of een aangepast traject).

We gaan op zoek naar hulpverlening op maat van de jongere en zijn omgeving, zo kort als mogelijk of zo lang en intensief als nodig. We vinden het belangrijk dat de jongere veilig is en nemen dit mee op in de aangeboden hulp. Het inschakelen of uitschakelen van bepaalde vormen van begeleiding gebeurt in overleg met alle betrokkenen. We waken erover dat er zo weinig mogelijk breuken in de hulpverlening ontstaan, indien gewenst met behoud van de contextbegeleider.

 


Al Paso begeleidt en ondersteunt jongeren met een vraag naar zelfstandig wonen omwille van de nood om op eigen benen te staan, omwille van de moeilijke thuissituatie, of als volgende stap na een verblijf in een residentiële setting. De weg naar zelfstandig wonen vergt heel wat energie: de jongere moet zelf naar een woning zoeken, zelf zorgen voor voldoende geld om maandelijkse huur en facturen te betalen, zelf zorgen voor de nodige verzekeringen, zelf zorgen om tijdig op school of werk aan te komen, …


Opvoeden is niet altijd makkelijk. Elke ouder kampt wel eens met zorgen. Kinderen luisteren niet altijd, op school vlot het niet, je maakt je ongerust rond de vriendenkring van je kind, … En als ouder heb je soms het gevoel dat je niet weet hoe je hier mee moet omgaan, hoe je ervoor kan zorgen dat regels nageleefd worden. Ook het kind of de jongere wordt in de begeleiding van Camino betrokken. Ook zij hebben soms vragen.


De kinderen luisteren niet of moeilijk, ze trekken op met ‘slechte’ vrienden, er zijn problemen op school,…en als ouder heb je soms het gevoel dat je niet weet hoe je hier mee moet omgaan, hoe je moet belonen en straffen, hoe je regels kan opstellen of afspraken kan maken.

Elke ouder kampt wel eens met deze moeilijkheden of problemen. We bekijken wat jullie vraag is en hoe we samen aan de problemen kunnen werken en welke oplossingen er zijn. In Epsilon kunnen kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar dagelijks (tijdens week- en vakantiedagen) terecht.


Indigo is een afdeling van Beaufort en richt zich op gezinnen die moeilijkheden ervaren in de opvoeding van hun kind(eren). In Indigo verblijven kinderen en jongeren tussen 3 en 18-21 jaar voltijds of deeltijds (traject). We bekijken met de gezinnen wat de vraag is en hoe  we samen aan de problemen kunnen werken en welke oplossingen er zijn.


 

 

Heb je een vraag, een klacht of wil je meer informatie over onze werking?

Stuur ons gerust een mail en we helpen je graag verder.